Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LAWYRUP B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen en diensten van, en overeenkomsten met Lawyrup B.V. (hierna: “Lawyrup”) van toepassing, onder uitsluiting van de voorwaarden van derden die aan Lawyrup een aanbieding doen of met wie Lawyrup contracteert.

1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van uitgaven, producten of diensten van Lawyrup, waaronder begrepen bezoekers van de website, adverteerders, personen of bedrijven die een partnerprofiel plaatsen, auteurs die via de website of andere media van Lawyrup publiceren. Deze opsomming is niet enumeratief.

1.3 Door kennis te nemen van de door Lawyrup op de website, in e-Books, in blogs of anderszins gepubliceerde informatie komt voor dat gebruik van die informatie een gebruikersovereenkomst met Lawyrup tot stand, ongeacht of dit gebruik kosteloos is of tegen betaling. De wederpartij bij die overeenkomst wordt hierna voor zover van toepassing aangeduid als “de gebruiker”.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverkort van kracht blijven. Lawyrup zal alsdan in overleg treden met degeen die de nietigheid of vernietiging inriep teneinde tot een nieuwe invulling van de nietige of vernietigde bepaling te komen met inachtneming van de strekking van die bepaling.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle door Lawyrup gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Aanbiedingen kunnen slechts integraal worden aanvaard, met toepassing van de Algemene Voorwaarden van Lawyrup.

2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling gericht aan Lawyrup. Aanvaarding kan per e-mail of internet geschieden.

2.3 Aanvaarding van een aanbieding brengt voor degeen die het aanbod aanvaardt mee dat deze de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en gehouden is deze verplichtingen na te komen. Het al dan niet door u hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.

2.4 Lawyrup behoudt zich het recht voor om opdrachten/klanten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk of langs digitale weg door partijen te worden overeengekomen, waarbij wederzijdse instemming komt vast te liggen.

2.6 Eventuele informatie of documentatie bij een aanbieding – zoals een mediakit, instructies voor auteurs, tarieflijsten, toelichtingen, specificaties enz. – blijft te allen tijde eigendom van Lawyrup en moet op eerste verzoek aan Lawyrup worden teruggegeven. Deze informatie mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lawyrup niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven dan wel ter inzage worden gegeven.

2.7 Voor zover dit besloten ligt in de aanbieding en/of de overeenkomst, machtigt degeen die een aanbieding aanvaardt daarmee uitdrukkelijk om werkzaamheden door derden voor uw rekening te doen verrichten indien en voor zover Lawyrup dit binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht nodig of wenselijk acht.

2.8 Lawyrup is gerechtigd de rechten en verplichtingen welke voorvloeien uit met haar gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen, onder kennisgeving aan de wederpartij.

Artikel 3 Prijzen en facturatie

3.1 Door Lawyrup opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijzen gelden in euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

3.2 Facturen zullen worden verzonden naar het bij aanvaarding of aanvraag van de aanbieding opgegeven factuuradres. Indien dit adres verschilt van dat van degeen die de aanbieding heeft aanvaard, laat dit de eigen betalingsverplichting van degeen die de aanbieding heeft aanvaard jegens Lawyrup onverlet.

3.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting.

3.4 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is degeen die de aanbieding heeft aanvaard zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Lawyrup is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan.

3.5 In geval van verzuim zal over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.

3.6 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente zijn alsdan door de debiteur alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die ter inning van de vordering van Lawyrup worden gemaakt, met inbegrip van de kosten van conservatoire maatregelen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00 plus de verschuldigde BTW daarover.

3.7 Onverminderd het bovenstaande is Lawyrup in geval van niet of niet tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de debiteur rustende verplichting gerechtigd zonder ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere aan Lawyrup wettelijk toekomende rechten.

3.8 Indien in de zin van art. 3:80 B.W. valt te vrezen dat de gebruiker c.q. de wederpartij diens verplichtingen niet (langer) zal nakomen, is Lawyrup gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van de gebruiker c.q. wederpartij te verlangen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de gebruiker c.q. wederpartij daaraan niet voldoet, is Lawyrup gerechtigd verdere leveranties zonder ingebrekestelling te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 3.7 en onverminderd alle andere aan Lawyrup wettelijk toekomende rechten.

Artikel 4 Reclames

4.1 Klachten over geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Lawyrup te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de gebruiker c.q. wederpartij geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die de gebruiker c.q. wederpartij op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

4.2 Het indienen van een klacht laat de verplichting tot nakoming van reeds ontstane betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 5 Informatie met het karakter van opleiding

5.1 Lawyrup spant zich in om publicaties zoals online seminars of vlogs met een educatief karakter en door Lawyrup georganiseerde workshops of cursussen door gekwalificeerde en deskundige docenten te laten verzorgen.

5.2 Wanneer er sprake is van publicaties waar inschrijving vooraf voor vereist is, behoudt Lawyrup zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen de publicatie af te gelasten dan wel tijdstip of aanpak van de publicatie aan te passen. Lawyrup zal in voorkomend geval degenen die zich al hadden aangemeld tijdig op de hoogte stellen.

5.3 Het bepaalde in het artikel 8 “Aansprakelijkheid” geldt onverkort voor cursussen en workshops, en voor publicaties met een educatief karakter.

Artikel 6 Privacy

6.1 Lawyrup gaat vertrouwelijk om met de door gebruikers via de website of anderszins verstrekte gegevens. Persoonlijke gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding of bestellingen of anderszins aan Lawyrup verstrekt, kunnen worden opgenomen in een bestand voor persoonsregistratie in de zin van de AVG.

6.2 Op deze verwerking is de Privacy verklaring van Lawyrup van toepassing.

6.3 De gebruiker van de website die vaststelt dat de verwerkte gegevens niet juist zijn, zal hij Lawyrup daarvan in kennis stellen.

6.4 Login gegevens voor toegang tot de website of andere digitale diensten die door Lawyrup aan een individuele gebruiker worden verstrekt mogen alleen worden gebruikt door de natuurlijk persoon door wie deze account is geregistreerd, uitsluitend voor diens eigen gebruik. Login gegevens voor een bedrijfspagina (Partnerprofiel) mogen alleen worden gebruikt door degeen die daartoe door het betreffende bedrijf gerechtigd is.

Artikel 7 Auteursrecht website en andere publicaties

7.1 Alle informatie op de website van Lawyrup en alle overige publicaties, logo’s en vormgeving, ongeacht de wijze van publicatie, zoals door e-Books, tutorials, videos, uitingen op social media et cetera, is onderhevig aan wettelijke bescherming op grond van auteursrecht en alle andere toepasselijke wettelijke rechten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

7.2 Informatie, producten en/of diensten die via de website van Lawyrup of op andere wijze worden gepubliceerd of verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lawyrup. Gebruik van de publicaties van Lawyrup voor persoonlijk gebruik is met inachtneming van de Auteurswet toegestaan.

7.3 Auteurs die bijdragen leveren die op de website of via andere door Lawyrup uitgegeven media zoals e-Books, blogs, blogs et cetera gepubliceerd worden moeten er zelf op toezien dat de gepubliceerde tekst en afbeeldingen geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden. Indien er inbreuk gemaakt wordt, is de auteur daarvoor aansprakelijk en vrijwaart de auteur de uitgever van Lawyrup voor de schadelijke gevolgen daarvan, inclusief alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

7.4 Auteurs dienen er op toe te zien dat er geen dubbele content geplaatst wordt, die nagenoeg (voor meer dan 50% per tekstgedeelte) in dezelfde vorm al elders op het internet gepubliceerd is, ook al is de auteur daarop de rechthebbende.

7.5 Door het publiceren van blogs of artikelen of andere content op de website of in andere media van Lawyrup doet de auteur – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins met Lawyrup overeengekomen – afstand van diens auteursrecht op de gepubliceerde content en draagt hij of zij dit auteursrecht over aan Lawyrup. Voor zover het auteursrecht niet overdraagbaar is verleent de auteur aan Lawyrup het recht om de betreffende content te publiceren. De auteur zal geen content plaatsen, waarop derden reeds het exclusieve auteursrecht van de auteur hebben verkregen.

7.6 Derden die een auteursrecht inbreuk menen te constateren op de website of in andere publicaties van Lawyrup dienen zich onverwijld tot Lawyrup te wenden, opdat die gepaste maatregelen kan nemen om de inbreuk ongedaan te maken. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het voortduren van een inbreuk indien de rechthebbende de inbreuk na constatering niet onverwijld meldt, opdat de uitgever de inbreuk kan onderzoeken en de inbreuk kan beëindigen door de betreffende content offline te zetten en/of te verwijderen en zo nodig andere passende maatregelen te nemen.

7.7 Toegang tot de website en tot de andere publicaties van Lawyrup wordt verstrekt op strikt persoonlijke basis. Het is de gebruiker van die informatie niet toegestaan deze anders dan voor persoonlijk gebruik te benutten. Gebruik dat leidt tot enige vorm van commerciële exploitatie van die informatie door de gebruiker of door derden op grond van verstrekking door de gebruiker aan die derde is niet toegestaan.

7.8 Voor gebruik van via Lawyrup gepubliceerde informatie van derden kunnen aanvullende voorwaarden gelden zoals gesteld door degeen die deze informatie aanbiedt via Lawyrup.

7.9 Lawyrup behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden informatie en publicaties van auteurs of andere derden die deze via Lawyrup willen publiceren of gepubliceerd hebben te weigeren of te verwijderen indien reeds gepubliceerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Alle publicaties van Lawyrup, waaronder de inhoud van de website van Lawyrup, is uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruikers van de website. Hoewel Lawyrup er naar streeft de gepubliceerde informatie zo correct mogelijk te laten zijn, zijn Lawyrup en degenen die via Lawyrup juridische informatie via welk medium dan ook publiceren niet aansprakelijk voor eventuele fouten in, of onvolledigheid van, de gepubliceerde informatie. Lawyrup kan niet instaan niet voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op de website of andere publicaties en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die mogelijk kan voorvloeien uit handelen of nalaten van gebruikers van de website of andere publicaties dat is ingegeven door de door Lawyrup gepubliceerde informatie.

8.2 De informatie op de website en alle overige publicaties zijn geen juridisch advies en de auteur(s) van de artikelen of blogs op deze website, of in welke andere uiting dan ook via welk medium dan ook, geven daarmee geen juridische adviezen. De informatie op de website en alle andere publicaties is van algemene aard, en kan niet worden toegepast op een bepaalde zaak of geschil. Voor het verkrijgen van rechtsbijstand of juridisch advies verwijst Lawyrup rechtzoekenden naar een deskundige juridisch adviseur die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar het probleem over gaat.

8.3 De totale aansprakelijkheid van Lawyrup wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de producten of diensten van Lawyrup bedongen prijs (excl. BTW) voor zover:

– de schade direct het gevolg is van de opzet of grove schuld van Lawyrup of van de personen van wie Lawyrup zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;

– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Lawyrup geproduceerde en geleverde producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten;

– direct is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden of geleverde diensten.

8.4 Lawyrup is bovendien niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens Lawyrup geleverde informatie, producten en/of diensten.

8.5 Voor de hiervoor omschreven schade aanvaarden wij in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen wij niet verzekerd zijn en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd hadden behoeven te zijn. Voorts zal onze totale aansprakelijkheid nooit het bedrag van € 4.500,- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.

8.6 Lawyrup kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor die (in)directe schade waarvoor Lawyrup in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

8.7 De gebruiker en/of wederpartij vrijwaart Lawyrup voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid die ingevolge de vorige leden van dit artikel niet bij Lawyrup berust.

Artikel 9 Betaalde content, profielen en advertenties

9.1 Lawyrup behoudt zich het recht voor de content van de website, of via de website of door middel van andere media aangeboden content, producten en/of diensten zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk af te schermen als betaalde content waarvoor een betaald lidmaatschap of betaling per afgenomen product of dienst vereist is.

9.2 Op betaalde profielen en andere diensten tegen betaling, zoals advertenties of promotie van de opdrachtgever via de sociale media campagnes van Lawyrup, zijn naast deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing de in de aanbieding opgenomen specifieke voorwaarden voor dat product of die dienst.

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van een met Lawyrup tot stand gekomen overeenkomst of met betrekking tot een door Lawyrup geleverde dienst of product zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

maart 2020 (versie 1.3)