Nederlands burgerlijk recht

Ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht is ook onderdeel van het sociale recht, dat ook gaat over het sociaal zekerheidsrecht (sociale uitkeringen gerelateerd aan werknemerschap) en het ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Het ambtenarenrecht is in Nederland in 2020 op een aantal uitzonderingen na bij het gewone arbeidsrecht ondergebracht.

Lees verder

Definitie verbintenis

Een verbintenis is volgens het Nederlandse recht een via de rechter afdwingbare verplichting. Verbintenissen hebben twee aspecten: de materiële (inhoudelijke) recht (aanspraak) en het formele (processuele) vorderingsrecht. Verbintenis uit rechtshandeling of uit de wet Een verbintenis kan naar Nederlands recht ontstaan uit een rechtshandeling, of uit de wet. Een rechtshandeling…

Lees verder

Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad kan naar Nederlandse recht worden beschreven als een niet op rechtsgevolg gericht onrechtmatig handelen, waardoor aan de persoon of het vermogen van een ander schade wordt veroorzaakt. Dit handelen heeft wel een rechtsgevolg, hoewel dat rechtsgevolg niet de bedoeling was van de veroorzaker van de schade. Een…

Lees verder

Gelaagde structuur Burgerlijk Wetboek

Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek heeft een gelaagde structuur, waarbij geldt dat de bijzondere regel (‘lex specialis’) voorrang heeft op de algemene regel (‘lex generalis’). Verbintenissenrecht geldt ook in het contractenrecht Het algemene verbintenissenrecht is door de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing op het contractenrecht. Het algemene…

Lees verder

Dwingend en regelend recht

In de Nederlandse wet geldt een onderscheid tussen regelend recht en dwingend recht. Van dwingendrechtelijke regels kan niet worden afgeweken. Afwijkende bedingen zijn ongeldig (nietig). Regelend recht vervult een aanvullende functie. Als partijen niets hebben afgesproken, dan geldt de wettelijke regel. Maar partijen mogen ook wat anders afspreken, waardoor die…

Lees verder

Wettelijke regeling Nederlands contractenrecht

Het algemene deel van het contractenrecht (‘Wederkerige overeenkomsten’) staat in Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Bij een contract (of overeenkomst) ontstaan er verplichtingen tussen twee of meer partijen, die een overeenkomst aangaan waar over en weer verbintenissen uit voortvloeien. Benoemde contracten zijn geregeld in Boek 7 en Boek 7A In de…

Lees verder

Meer over Nederlands burgerlijk recht

Diederik Oolbekkink, advocaat

StrausWolfs

+31 (0)20 238 41 55
do@strauswolfs.nl

Maarten de Vries, advocaat

DV Advocatuur

+31 (0)35 737 02 58
m.devries@dv-advo.nl

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

Meer onderwerpen

Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com